ALGEMENE VOORWAARDEN 2020

Tihon&Cie

I. Preambule

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden"), worden gesloten tussen:

- Enerzijds TIHON & Cie SA (hierna "BLOX"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Sint-Michielskerk 30b, 1040 Brussel, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0438 663 197.

- Anderzijds, elke persoon die gebruik maakt van de website www.blox.info (hierna "de website") voor raadpleging en/of om aankopen te doen (hierna "de Klant"). 

BLOX en de Klant worden gezamenlijk aangeduid als "de Partijen".

II. Toepassingsgebied

De website www.blox.info is een website die door BLOX wordt beheerd. De Algemene Voorwaarden kennen de rechten en verplichtingen toe van de Partijen die erkennen dat hun relatie uitsluitend door hen wordt beheerst, uitgezonderd eventuele voorwaarden die op de website worden vermeld. BLOX behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De Klant moet deze dus steeds opnieuw bekijken indien deze van toepassing zijn.

III. Intellectueel Eigendom

De website en al haar elementen worden beschermd door de geldende intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn het exclusieve eigendom van BLOX. Het gebruik van deze website is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. Elke reproductie of openbare mededeling van handelsmerken, teksten, foto's of ander materiaal dat op de website wordt gepubliceerd, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BLOX. Voor elke hypertekstlink die rechtstreeks naar deze website verwijst, is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BLOX vereist.

IV. Aankoop 

Elke bestelling van een product dat op de website wordt aangeboden (hierna "de Bestelling" genoemd), betekend de aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden.

BLOX zal de verwerking weigeren van elke bestelling van een Klant met wie reeds een geschil of incident bestaat, met name in het kader van de betaling van een eerdere bestelling, waarvoor de toepassing van de onderhavige voorwaarden niet wordt gerespecteerd of in geval van weigering van toestemming voor betaling met een kredietkaart door bankorganisaties. In dat geval verbindt BLOX zich ertoe de Klant per e-mail op de hoogte te brengen van deze weigering, op basis van de informatie die de Klant zal hebben verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling.

V. Producten en beschikbaarheid

De te koop aangeboden producten (hierna "de Producten") worden op de website gepresenteerd met een algemene beschrijving van hun belangrijkste kenmerken. De teksten, foto's en andere elementen die de Producten beschrijven, kunnen echter niet als contractueel worden beschouwd. BLOX verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om eventuele fouten of vergetelheden recht te zetten.

BLOX doet haar uiterste best om de beschikbaarheid van Producten in realtime op de website weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een Product niet langer beschikbaar is om de door een Klant geplaatste order uit te voeren. In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product zal de Klant persoonlijk worden geïnformeerd via de contactgegevens die hij op de website heeft opgegeven bij zijn Bestelling en zal hij de mogelijkheid hebben om zijn Bestelling te wijzigen. De Klant wordt dan in de gelegenheid gesteld om de Bestelling te annuleren en krijgt het bedrag van de Bestelling teruggestort, mits de betaling reeds is verricht.

V. Betalingswijzen

U kan veilig betalen op www.blox.info. Voor uw veiligheid worden alle betalingen gedaan met een kredietkaart en zijn ze beveiligd met Stripe. Stripe is één van 's werelds toonaangevende betalingsoperatoren en stelt u in staat om vele internationale betaalmethoden veilig te beheren. De uitwisseling van gevoelige informatie (zoals creditcardnummer) gebeurt alleen tussen de klant en de Stripe e-commerce site. Blox heeft hier geen kennis van.  

Bij het afrekenen wordt u gevraagd om de volgende kredietkaartgegevens te verstrekken:

Type kaart (Mastercard of VISA)

Naam van de kaarthouder

Kaartnummer

Controlecijfer

Geldigheidsduur

U vindt de naam van de kaarthouder, het kaartnummer en de geldigheidsperiode op de voorkant van uw kredietkaart. Het controlecijfer is een driecijferig nummer (de laatste drie cijfers van het nummer in het handtekeningenveld) op de achterkant van uw kredietkaart. Dit nummer verhoogt de veiligheid van de betaling op het internet.

VI. Leveringsmethoden

De levering wordt uitgevoerd met de marktdeelnemer die het meest geschikt is voor het geografische gebied van de levering. Blox tekent alleen contracten met eersteklas vervoerders. Wanneer dit gerechtvaardigd is, zal de zending vergezeld gaan van een volgnummer dat u in de e-mailbevestiging van uw bestelling zal worden meegedeeld.  

VII. Leveringskosten

De kosten van de levering zijn afhankelijk van het land waarin de zending moet worden uitgevoerd:

België 0,99 EUR

Luxemburg 1,99 EUR

Frankrijk 2,99 EUR

Nederland 1,99 EUR

Groot-Brittannië 3,99 EUR

Duitsland 1,99 EUR

VIII. Referenties

Een pakket wordt automatisch door de vervoerder aan ons teruggestuurd in volgende gevallen: afwezigheid van de klant thuis en niet afhalen van het pakket door de klant op de voorziene plaats binnen 7 kalenderdagen, fout in de formulering van het adres waardoor de levering niet mogelijk is. In al deze gevallen krijgt de klant het bedrag van de bestelling terug (met een coupon) na aftrek van de leveringskosten (ook in geval van gratis verzending) en de retourkosten.

IX. Intrekkingen

Overeenkomstig de geldende wetgeving voor verkoop op afstand (wet van 6 april 2010) heeft de klant het recht om aan Blox mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen. Dit binnen een maximumtermijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de dag die volgt op de dag van de levering. De leveringskosten en retourkosten zijn dan voor rekening van de klant indien deze het (de) product(en) per post terugzendt naar het volgende adres Tihon & Cie n.v., Sint-Michielswarande 30B, 1040 Brussel, België. Alleen de prijs van het (de) aangekochte product(en) wordt terugbetaald.

De producten moeten uiterlijk 14 kalenderdagen na de mededeling van de beslissing tot terugtrekking uit het contract per post worden verzonden, in hun oorspronkelijke verpakking, ongeopend en niet bevuild of beschadigd vergezeld van alle mogelijke accessoires en gebruiksaanwijzingen.

Indien de producten in de vereiste omstandigheden en binnen het vereiste termijn worden teruggezonden, verbindt Blox zich ertoe de door de klant betaald bedrag terug te betalen (met uitzondering van de leveringskosten en retourkosten).

Indien de initiële leveringskosten door Blox werden gedragen, worden deze kosten in mindering gebracht op het bedrag dat aan de klant wordt terugbetaald. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 kalenderdagen nadat Blox op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om zich terug te trekken uit het contract en na ontvangst van de geretourneerde producten.

XI. Verantwoordelijkheid

BLOX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of enig feit dat als overmacht zou kunnen worden beschouwd.

XII. Bewijs

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van BLOX en haar partners worden bijgehouden, worden beschouwd als bewijs van communicatie tussen de partijen.

XIII. Nietigheid en volledigheid

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of een voorlopige beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

De Algemene Voorwaarden vormen de volledige contractuele relatie tussen de Partijen.

XIV. Toepasselijk recht en taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zal een minnelijke schikking worden nagestreefd voordat er een gerechtelijke procedure wordt gestart. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd zijn.

Product added to wishlist

Blox maakt gebruik van cookies en andere technologieën om onze websites betrouwbaar en veilig te houden, om hun prestaties te meten, om een persoonlijke shopervaring en om persoonlijke advertenties aan te bieden. Hiervoor verzamelen wij informatie over gebruikers, hun gedrag en hun toestellen.

Als u kiest voor “OK”, gaat u ermee akkoord dat wij deze informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners.